ทันตแพทย์หญิงสุขจิตตรา วนาภิรักษ์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข