นายสง่า วังคะออม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ