นายเด่น ปัญญานันท์

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก