ดร.นิพิฐพนธ์ แสงด้วง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล