ดร.ภกญ.วิมลักษณ์ นพศิริ

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก