นางนงลักษณ์ เกษม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ