นางศิริรัตน์ ภู่ตันติกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ปฎิบัติหน้าที่แทน)