CK2425621 2

กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กคลาด สายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ แนะควรจัดทำพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย หรือหาที่กั้นคอกสำหรับเด็ก

ที่ผ่านมามักจะ พบการจมน้ำเสียชีวิตภายในบ้านหรือรอบ ๆ บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ แหล่งน้ำเสี่ยงที่พบเด็กเล็กจมน้ำมาก ที่สุด คือ

ในภาชนะกักเก็บน้ำภายในบ้าน เช่น ถัง กะละมัง กระติกน้ำ ตุ่ม โอ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เผลอไม่ได้ เพราะทำให้เด็กหลายรายต้องเสียชีวิตจากภาชนะดังกล่าว

สาเหตุเด็กจมน้ำ

  1. ปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เข้าห้องน้ำ คุยโทรศัพท์ ทำกับข้าว
  2. ไม่มีการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่ในบ้าน
  3. ไม่มีพื้นที่เล่นปลอดภัยแก่เด็ก

การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก

  1. เทน้ำออกจากภาชนะทุกครั้งหลังใช้งาน
  2. กั้นคอก จัดหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และอยู่ห่างแหล่งน้ำเสี่ยง
  3. ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
  4. เฝ้าดูเด็กตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด (ในระยะที่มือเอื้อมถึง) และไม่ควรปล่อยให้เด็กคลาดสายตา ทั้งนี้ หากปล่อยให้เด็กจมน้ำนาน 6 - 10 นาที จะโอกาสเสียชีวิตสูง

ประชาชนสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

(ที่มา : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กลุ่มภาระกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ โทร 0 2590 1401-2 โทรสาร 0 2591 8612-3)