รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รายละเอียดประกาศ