รายละเอียด

แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับการรายงานงวดเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒