รวมข้อมูลเนื้อหาสำหรับ EB 4 เรื่อง "มาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"