รายงานผลการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

images/รายงานผลการดำเนนงานเกยวกบขอรองของการปฏบตงานของเจาหนาทและขอรองเรยนในการจดซอจดจาง.pdf