รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง

images/รายงานผลการดำเนนงานเกยวกบขอรองของการปฏบตงานของเจาหนาทและขอรองเรยนในการจดซอจดจาง.pdf