รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563