ประชุม แพร่เมืองเก่า ศาลากลางจ.แพร่
เปิดงานประชุมชี้แจงนโยบายและดำเนินงานสุขภาพจิต ณ สสจ.แพร่
ประชุม VDO Conference การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นระอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)8iyh'muj 2/2563
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สสจ.แพร่
ประชุมเชิญปกิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพต.สะเอียบในการจัดการโรคไข้มาลาเรีย
ประชุมหารือศูนย์แพทย์แผนไทย สสจ.แพร่
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รพ.สต.สูงเม่น
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
ประชุม กอบ.ต.
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ฯ
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สสจ.แพร่ / รองฯพัชรี
ประชุมกระจายอำนาจ/รองฯพัชรี
ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน / รอง นพ.สสจ.แพร่ ทุกท่าน
ประชุมกระจายอำนาจ/รองฯพัชรี
ประชุมพิจารณา อวช. เภสัชกร / รองฯเด่น , รองฯประเสริฐ
ประชุมคณะกรรมการละเมิด / รองฯเด่น
ร่วมพิธีเปิดงาน"เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่" / รองฯเด่น
ประชุมอำนวยการสหกรณ์ / รองฯเด่น
ประชุมสอบข้อเท็จจริง / รองฯพัชรี
ประชุมกรรมการสอบวินัย / รองฯเด่น
ประชุมการจัดการขยะใน สสจ.แพร่ / รองฯพัชรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคกลาง / รองฯพัชรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคกลาง / รองฯพัชรี
ประธานพิธีเปิดกลุ่มบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ / /รองฯเด่น
ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 / รองฯพัชรี
ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 / รองฯพัชรี
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ / รองฯพัชรี
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ / รองฯพัชรี
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ / รองฯพัชรี
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ Action Plan / รองฯพัชรี
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ Action Plan / รองฯพัชรี
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ Action Plan / รองฯพัชรี
รับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข งานอาหารปลอดภัย / รองฯพัชรี
ประชุม board สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ / รองฯเด่น