ติดตามงานก่อสร้างส้วมผู้สูงอายุ และคนพิการ อ.เด่นชัยและ อ.สูงเม่น
ประชุมติดตามงบประมาณ
ประชุมติดตามงบประมาณ ณ สสจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดแพร่
ลาพักผ่อน 10-11 มิย.62
ประชุมอำนวยการสหกรณ์
ลาพักผ่อน 10-11 มิย.62
ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ร่วมตอนรับคณะกรรมการประเมินสสอ.ดีเด่น สสอ.หน่องม่วงไข่
ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนำ้ป่าไหลหลากและดินถล่ม จว.แพร่ ปี 2562
จัดรายการวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชน"
เปิดการประชุม สรุปผลการดำเนินงานประกันสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด รพ.สส.พท.
ประชุมพิจารณาคดี
ลาพักผ่อน
ประชุม กอบต.
ลาพักผ่อน
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สต.แม่ลัว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สต.แม่ลัว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปตามมาตรา 18(13) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2562
กรรมการตัดสินการประกวด รพ.สส.พท.
รวมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษานักเรียน
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจงแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจ.แพร่ อาคารใหม่
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประชุมวิชาการ สมาคมสส.แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ณ สสอ.เมืองแพร่
ร่วมกิจกรรมปล่อยคราวาน"รวมใจลูก ปลูกเพื่อแม่ ปี ๒" ลานหน้าศาลากลางจ.แพร่
ประชุม ณ รร.แพร่นครา
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามกีฬาณ ณ รร.ม่วงไข่พิทยาคม
ลาพักผ่อน 13-16 สค. 2562
ลาพักผ่อน 13-16 สค. 2562
ลาพักผ่อน 13-16 สค. 2562
ลาพักผ่อน 13-16 สค. 2562
ประธานเปิดประชุมโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมแพร่นคราพาวิลเลี่ยน
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูป ถนน คสล. สสจ.แพร่
ประชุมอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัก
สัมภาษณ์ผู้สมัคร จพ.ธุรการ สสอ.สอง
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถนน คสล. สสจ.แพร่
เปิดประชุมการจัดทำแผนทางการเงิน (planfin)
ประชุมคณะกรรสการประเมินการประกวดสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
ประชุมคณะกรรมการขนย้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัด
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2562
กล่าวรายงานการประชุมกัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1
ร่วมงานมุทิตาจิต
ประชุม ผู้บริหาร
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมอำนวยการสหกรณ์
ประชุมสหกรณ์สัญจร สสอ.เมือง
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพ.ลอง
ประชุมสหกรณ์สัญจร สสจ.แพร่
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพ.สอง
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพ.ร้องกวาง
ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเก่าแพร่ครบรอบ๑,๑๙๑ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพ.วังชิ้น
ย้ายสำนักงาน
ย้ายสำนักงาน
ประชุมสหกรณ์สัญจร กลุ่มบำนาญ
ร่วมงานบุญสลากหลวงวัดพระบาท ฯ
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพร.เด่นชัย
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพ.สูงเม่น
ประชุมสหกรณ์สัญจร รพ.หนองม่วงไข่
ประชุมบอร์ดสหกรณ์
ประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา รร.ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสส.แห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ ณ จ.พะเยา
ประชุมการบริหารจัดการการเงินการคลังโรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ประชุม กวป. สสจ.แพร่
ประชุม กวป. สสจ.แพร่
ประชุม Staff สสจ.แพร่
ประชุม staff สสจ.แพร่
ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานฉลองเมืองเก่าแพร่ ๑,๑๙๑ ปี ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมเตรียมการจัดงาน "แพร่เมืองเก่า" ๑๑๙๑ ปี ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น ๒ ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ณ จ.ตาก
ประชุม กอบ.ต.จังหวัดแพร่
ออกหน่วย พอสว. บ้านน้ำกลาย
ประชุมเรื่องการประหยัดพลังงาน สสจ.แพร่
Conference หมอกควัน สสจ.แพร่
ประชุมเรื่องโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สสจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา รร.ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุม สำนักศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ประชุม กวป.
ประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑ โรงแรมเฮือนนานา
ประชุมเรื่องเตรียมงานแพร่เมืองเก่า ๑๑๙๑ ปี ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ศาลากลางจังหวัดแพร่
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รพ.สต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
ประชุมความมั่นคงและความเสงบเรียนร้อยจ.แพร่
ร่วมพิธีตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ วัดพระบาท
ประชุมสหกรณ์ อ.วังชิ้น
ร่วมงานรณรงค์ทุจริต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ประชุมเตรียมกิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าว กับ ตูน ณ สสจ.แพร่
ประชุมเตรียมความพร้อมแผนงาน/โครงการ ใในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ห้องไชยบูรณ์ ศาลากลางจ.แพร่
กรรมการสอบคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ณ สสจ.แพร่
ประชุมเตรียมรับเสด็จ คณะที่ 7 ห้องประชุมชั้น 3 สสจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด อาคาร รพ.สต.สูงเม่น
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ คณะที่ ๖ สสจ.แพร่
ประชุม ก.อบต.