พอสว. รร.แม่คำมีวังช้าง อ.ร้องกวาง
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีและคนเก่ง "สานรักวันเด็ก" ประจำปี 2562
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
ประชุมหารือการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2562
ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สอบพยานเพิ่มเติม
ร่วม "โครงการแว่นตาผู้สูงอายุใรนสมเด็จพระเทพรัตนฯ"ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ อ..ร้องกวาง
ร่วมงาน เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่
ประชุมแบบรูปบริการ รพ.สูงเม่น
ประชุมตรวจรับงานสสจ.แพร่
เป็นประธานเปิดพิธีอบรมให้ความรู้แก่จนท.ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยปี 25622 ชั้น 6 รพ.แพร่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
ประชุม กวป.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัด
ลาพักผ่อน ๔-๖ กพ. ๒๕๖๒
ประชุม Smart Aging
ลาพักผ่อน ๔-๖ กพ. ๒๕๖๒
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย งบประมาณ ปี 2560
ลาพักผ่อน ๔-๖ กพ. ๒๕๖๒
ประชุม CFO
ประชุมคณะกรรมการฯ รร พิริยาลัย จว.แพร่
ประชุมคณะอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ประชุมระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินฯ
ร่วมการจัดงานประเพณี "วันมาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุม ก.อบต.
ประชุมซักซ้อมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิด "อาคาร เบอร์ 5 (ภูมิพิริยานุสรณ์) ในสถานศึกษา อาคารประหยัดพลังงาน
ร่วมกิจกรรมงาน "วันเกษตรปลอดสาร แตงโมหวานเมืองแพร่"
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมบริหารสัญญาสร้างห้องน้ำผู้พิการ สสอ.ลอง
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจ.แพร่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลาง
ตรวจราชการ สธ.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๖๒ อำเภอสูงเม่น
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9
ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/62 รพ.แพร่
ประชุม กวป. รพ.แพร่
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"ประจำปี 2562
ประชุมจัดเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดแพร่
นิเทศงาน คป.สอ.สอง
ประชุมติดตาม ห้องน้ำผู้สูงอายุ คนพิการ สสอ.สอง
ประชุมคณะอำนวยการสหกรณ์
ศึกษาดูงานร่ามกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด 8-10 มี.ค. 2562
เปิดการประชุมเชิ.ปฏิบัติการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)จังหวัดแพร่
นิเทศงาน คป.สอ.ลอง
นิเทศงาน คป.สอ.วังชิ้น
เปิดการประชุมชมร้านขายยาจังหวัดแพร่
ร่วมพิธีเปิดงานวัดพระธาตุช่อแฮ
ตรวจรับครุภัณฑ์ รพ.สต. ป่าแมต และ รพ.สต.ช่อแฮ
ประชุมการเดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) และคณะ
รับตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) และคณะ
ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น ๕
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประสาน กำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์/เพื่อรองรับเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัด
ประชุม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
ประชุม ก.อบต.
รับเกียรติบัตรในฐานะผู้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ห้องประชุมจดหมายเหตุ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
ประชุม Staff สสอ.เมือง
ตรวจรับงาน รพ.สอง
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจ.แพร่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลาง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน
ประชุม กวป.
ตรวจรับงาน รพ.สอง
ลากิจ 1 วัน
ฝึกบัญชาการณ์ในกรณีแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ประชุมการจัดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน
ประชุมกำหนดราคากลาง รพ.สูงเม่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พชอ. จ.แม่ฮ่องสอน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พชอ.จ.แม่ฮ่องสอน
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่จนท.ปฏิบ้ติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รพ.สอง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่จนท.ปฏิบ้ติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รพ.หน่องม่วงไข่
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ประชุมติดตามงบฯ ณ. สสจ.แพร่
ตรวจรับงาน สสจ.แพร่ ณ สสจ.แพร่
ติดตามงานก่อสร้างส้วม อ.เด่นชัย ณ สสอ.เด่นชัย
สภากาแฟ ณ โรงเรียนเทพปํญญานุกูล
ลาพักผ่อน 25-26 เมย 2562
ลาพักผ่อน 25-26 เมย 2562
ประชุมหัวหน้าส่วน ณ ศาลากลางจ.แพร่
ประชุม กวป. ห้องประชุม รพ.สต.ทุ่งกวาว
ประชุมติดตามส้วม สสอ.สูงเม่น
ร่วมกิจกรรม Kice off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเสรษฐกิจพอเพีนง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณหนเาสำนักงานเทศบาลต.วังหงส์ ม.๑
ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลหลักเมืองแพร่
พอ.สว. อ.สอง
ประชุม ITA สสอ.สูงเม่น
ติดตามเรื่องส้วม อ.เด่นชัย
ติดตามเรื่องส้วม อ.วังชิ้น
ประชุม กอบต. ณห้องประชุม อบจ.แพร่หลังเก่า
กรรมการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาล สสอ.เมืองแพร่
ติดตามงานก่อสร้างส้วมผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ อ.ลอง
ติดตามงานก่อสร้างส้วมผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ อ.วังชิ้น
ติดตามงานก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและคนพิการ อ.สอง
เปิดการอบรมงานตรวจสอบภายใน ณ วพบ.
ติดตามงานก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและคนพิการ อ.เมือง
ตรวจรับงานก่อสร้าง สสจ.แพร่