ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน๑๐๐ปีการสาธารณสุขไทย/ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
ลาพักผ่อน 19-20 กค 61
ติดตามงบลงทุนการสร้างส้วม/รพ.สต.ทุ่งกวาว
ประชุม staff
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระยาไชยบูรณ์
หารือเรื่องรถ Ambulance
ประชุมคณะทำงานโรคติดต่อตามพรบ./ห้องประชุมสสอ.เมืองแพร่
ตรวจรับประปา รพ.สอง
ประชุม กวป. รพ.ร้องกวาง
ประชุม กวป./ รพ.ร้องกวาง
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ/รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ
`xkool
ประชุมห้องน้ำผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว/รร.เอเชียแอร์พอร์ต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประเมิน สสอ. รพ.สต. บุคลากรดีเด่น ระดับภาค 5-9 สค. 61
ร่วมพิธีเปิดประชารัฐฯ/วัดช่อแฮ
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว/รร.เอเชียแอร์พอร์ต
ประเมิน สสอ. รพ.สต. บุคลากรดีเด่น ระดับภาค 5-9 สค. 61
ประเมิน สสอ. รพ.สต. บุคลากรดีเด่น ระดับภาค 5-9 สค. 61
ประชุมคณะอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมอนุกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่ ๑/รร.เชียงรายแกรนด์รูมจ.เชียงราย
ประเมิน สสอ. รพ.สต. บุคลากรดีเด่น ระดับภาค 5-9 สค. 61
ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ / อ่างเก็บน้ำห้วยหอย
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต๑สาขาแพทย์แผนไทย/รร.เชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย
ร่วมพิธีตักบาตรวันแม่ฯ/สวนสุขภาพ(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.แพร่/ศาลากลางจ.แพร่
เดินทางไปประชุมวิชาการฯ/ม.ราชภัฏ ชร.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ สสอ.ใน สสจ.แพร่ มีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะในการสนับสนุนงานด้านบริหาร ณ สสอ.เมืองแพร่ และ จ.ระยอง
ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลฯ/ม.ราชภัฏเชียงราย(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมพร้อมตรวจรับงานก่อสร้าง โรงพยาบาลสอง งวดที่ 1
ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลฯ/ม.ราชภัฏเชียงราย(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ สสอ.ใน สสจ.แพร่ มีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะในการสนับสนุนงานด้านบริหาร ณ สสอ.เมืองแพร่ และ จ.ระยอง
ประชุมservice plan sharingปี2561/รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ
ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลฯ/ม.ราชภัฏเชียงราย(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ สสอ.ใน สสจ.แพร่ มีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะในการสนับสนุนงานด้านบริหาร ณ สสอ.เมืองแพร่ และ จ.ระยอง
ประชุมservice plan sharing ปี2561/รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานงบพัฒนาจังหวัดแพร่ ปี 2561/ห้องประชุมชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานงบพัฒนาจังหวัดแพร่ ปี 2561/ห้องประชุมชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมทำแผนHLO/113(รองฯนงค์เยาว์)
staff/113(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุม staff ห้อง 113
ประชุม staff / ห้อง 113 วพบ.แพร่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการองค์กรโดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ จ.เชียงราย
อบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดำริ"หลักสูตร หลักประจำ"รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ โรงแรมน้ำทอง อ.เมือง จ.แพร่
ประชุมคณะอนุกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดแพร่ / โรงแรมแพร่นครา
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ีสันล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ สนามกีฬาเทศบาลต.ทุ่งโฮ้งอ.เมือง จ.แพร่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการองค์กรโดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ จ.เชียงราย
ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ (ชั้น๒ อาคาร อบจ.แพร่หลังเก่า)
ประชุมคณะกรรมตรวจการรับพัสดุพร้อมตรวจรับงานงวดที่ 1 / โรงพยาบาลสอง
ตรวจรับประปา รพ.สอง
ประชุมคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุม ITA ณ ห้องประชุม วพบ. ชั้น 3
กล่าวรายงานHR/ชั้น3วพบ(รองฯนงค์เยาว์)
กก.CQI/ชั้น1วพบ.(รองฯนงค์เยาว์)
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ ณ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียนร้อยจ.แพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวียงดกศัย ศาลากลาง จ.แพร่
ประชุม กวป. รพ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสับสนุนและพัฒนาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิประจำปีงบฯ๒๕๖๑ ณ จ.อยุธยา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสับสนุนและพัฒนาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิประจำปีงบฯ๒๕๖๑ ณ จ.อยุธยา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จ.เชียงราย วันที่ ๕- ๗ กย ๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล / ห้อง 113 วพบ.แพร่
ประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จ.เชียงราย วันที่ ๕- ๗ กย ๖๑
ประชุมการจัดทำแผนงบลงทุน
ประชุมวิชาการระดับประเทศ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จ.เชียงราย วันที่ ๕- ๗ กย ๖๑
ร่วมงานกีฬาหน่วงานภาครัฐ / สนามกีฬา อบจ.แพร่
เซนสัญญาโรงไฟฟ้า รพ.สอง
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม รร.แพร่นครา
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม รร.แพร่นครา
ร่วมพิธีเปิดการจัดทำแผนฯ/ชั้น9แพร่นครา(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม รร.แพร่นครา ::
ประชุมคณะอนุกรรมการอาหารปลดภัย / สสอ.เมืองแพร่
ประชุมวิชาการR2R/โลตัสปางสวนแก้ว(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมอำนวยการสหกรณ์
สภากาแฟ ณ สวนอาหารบ้านฝ้าย (เรือนฝ้ายคำ)
ประชุมวิชาการR2R/โลตัสปางสวนแก้ว(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมวิชาการR2R/โลตัสปางสวนแก้ว(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมสมาชิกสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ กลุ่มบำนาญ
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาระดับจังหวัดเพื่อฟื้นฟูชีวิตชาวกระเหรี่ยงครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช่อแฮศรีเมือง ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแพร่
วิทยากรบรรยายงานยาเสพติด / รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯการแสดงผลงานภาพวาด "สถาปัตยกรรมเรือนไม้เมืองแพร่" ณ หอศิลป์เมืองแพร่ จ.แพร่
ร่วมกิจกรรมหมออนามัยชวนวิ่ง / บริเวณหน้าคุ้มเจ้าหลวงแพร่
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าปาเข้าวัด / วัดพระธาตุช่อแฮ
ปชะชุมประเมินผลMOU/แพร่นครา(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมประเมินผล MOU / แพร่นครา
"ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้" ณ ศาลาเอนกประสงคื ม.๔ บ้านวังหงษ์ อ.เมือง จ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ห้อง คบส. วพบ.แพร่
ประชุม ฉ 11 ห้อง 113
ประชุม กอบ.ต. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่
ประชุม อกพ./ชั้น3วพบ.(รองฯนงค์เยาว์)
ประชุมคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค / ห้อง 113 วพบ.แพร่
ประชุมผู้บริหาร สสจ./ชั้น3วพบ.(รองฯนงค์เยาว์)
ปธ.เปิดและมอบเกียรติบัตรCG./แพร่นครา(รองฯนงค์เยาว์)
ร่วมพิธีเปิดงาน "OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี วิถีเมืองแพร่" ณ ลานข้างโฮมโปร สาขาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
ร่วมงานวิชาการเขต1/ราชภัฏเชียงราย(รองฯนงค์เยาว์)
ร่วมงานวิชาการเขต1 จ. เชียงราย
ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ / วัดแม่ปาน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่