วันวิสาขบูชา
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.เตาปูน
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5 /2561
ประชุมสรุปการตรวจรับงานงวดที่ 10 รพ.ร้องกวาง
ประชุมพิจารณาผลระดับดินถมและระดับพื้นอาคารโรงงานต้นแบบผลิตสมุนไพร รพ.สอง
ประชุม กวป./รพ.สอง
ประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด (กวป.) / รพ.สอง
ประชุม กวป./รพ.สอง
ประชุม กวป./รพ.สอง
ติดตามควบคุมโรคไข้เลือดออก/ อ.วังชิ้น
ประชุมคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์หรือ e-bidding / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
คัดเลือกหน.ก.นิติการ/ห้อง113
คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ / 113 วพบ.แพร่
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการฯ/ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แพร่
ติดตามควบคุมไข้เลือดออก อ.สอง
ประชุมคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์หรือ e-bidding / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ติดตามพื้นที่ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข/ห้อง113
ประชุมงานก่อสร้าง ห้อง 113
ปช.คณะ กก.3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย/สสอ.เมืองแพร่
ประชุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย /ศุนย์ราชการฯ กทม.
ประชุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย /ศุนย์ราชการฯ กทม.
ประชุมวิชาการ ชมรม ส./สุราษฎร์ธานี
ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมชมรมสาธารณสุข จ.นครสวรรค์
ประชุมเครือข่ายภาคประชาชนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5)
ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 / โรงแรมแพร่นครา
MOU ณ รร.พิริยาลัย
ประชุมวิชาการ ชมรม ส./สุราษฎร์ธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของสสจ./โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฯ / โรงเรียนพิริยาลัย
ตรวจรับการจ้าง รพ.สอง
ประชุม ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก / สสอ.สูงเม่น
ปรรรระชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมวิชาการ ชมรม ส./สุราษฎร์ธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของสสจ./โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี
ร่วมพิธีเปิดปฏิบัิการเข้มข้น๓ ภารกิจสำคัญ ณ กาดสามวัย
กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม งานยาเสพติด / โรงแรมแพร่นครา
ปรชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมวิชาการ ชมรม ส./สุราษฎร์ธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของสสจ./โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี
กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม งานยาเสพติด / โรงแรมแพร่นครา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ร่วมพิธีเปิดงาน"ผ้าแพร่..แพรพรรณภูษา สู่สากล"/กาดสามวัย
ประชุมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน/รร.แม่ยม
ประชุมStaff/ห้อง113
ประชุม กอบ.ต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ / ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่
ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเครือข่าย ทสม.จ.แพร่ / บ้านห้วยลากปืน ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย
กก.ประกวดหน่วยงานคุณธรรม-คนดีศรีสาสุข-เรื่องเล่า/วพบ.ลำปาง
"ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้" /วัดสัมฤทธิบุญ บ้านสบป้าก ม.5 ต.แม่เกิ๋งอ.วังชิ้น จ.แพร่
ประชุม staff / ห้องประชุม สสอ.เมือง
ประชุม Staff สสอ.เมือง
ประชุมStaff/ห้อง113
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด / 13.30 น. /ห้องประชุมอาเซียนชั้น 3 ศาลากลางจ.แพร่
ประชุม ITA
ร่วมพิธีเปิดตึกทันตกรรมรพ.ลำปาง
ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอ.เด่นชัยตามโครงการจ.เคลื่อนที่/ ห้องประชุมอาเซียนชั้น 3 ศาลากลางจ.แพร่
เปิดประชุมงานแพทย์แผนไทย / ห้องประชุมชั้น 3 วพบ.แพร่
ประชุมกรรมการตรวจการจ้าง / ห้องประชุมชั้น 3 วพบ.แพร่
ประชุมคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขแพร่
ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเนื้อโคคุณภาพและโคขุน/ ห้องประชุมชั้น2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ๒/รพ.แพร่
ตรวจราชการฯรอบ2/ชั้น8 รพ.แพร่
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / รพ.แพร่
ประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ๒/รพ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยครั้งที่ 6 /2561 / ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลาง
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / รพ.แพร่
ประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ๒/รพ.แพร่
สรุปผลตรวจราชการ/ชั้น6 รพ.แพร่
สรุปตรวจราชการ/ชั้น 6 รพ.แพร่
ประชุม กวป./ชั้น 6 รพ.แพร่
ประชุม กวป./ชั้น6 รพ.แพร่
ร่วมพิธีเปิด "โครงการ 6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี3" /กาดสามวัย
ร่วมพิธีเปิด 3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย/กาดสามวัย
เปิดการอบรม THAI COC รุ่นที่ ๑/ร้านอาหารแสงจันทร์
ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ประจำปี ๒๕๖๑/สโมสร กองพันทหารม้าที่๑๒ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อ.เด่นชัย
ประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 / ห้องไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่
เปิดการอบรม THAI COC รุ่นที่ ๒/ร้านอาหารแสงจันทร์
เปิดการอบรม THAI COC รุ่นที่ ๒/ร้านอาหารแสงจันทร์
ปธ.เปิด HLO./ชั้น3 วพบ.
ประชุมประปา รพ.สอง
ประชุม กก.อวช.เขต/จ.น่าน
อบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/โรงแรมคุมภูคำ เชียงใหม่
ประชุม กก.อวช.เขต/จ.น่าน
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ/จ.นครสวรรค์
อบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/โรงแรมคุมภูคำ เชียงใหม่
ประชุมคณะอำนวยการสหรณ์/สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมคณะทำงานCOCสำนักงานเขตสุขภาพ๑เชียงใหม่
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต๑สาขาแพทย์แผนไทย/ห้องประชุมสสจ.เชียงใหม่
ประชุมวิชาการระดับสมาคมสส.ประจำปี ๒๕๖๑ / จ.นครสวรรค์
ประชุมวิชาการระดับสมาคมสส.ประจำปี ๒๕๖๑ / จ.นครสวรรค์
ประชุมงบลงทุน รพ.สูงเม่น,รพร.เด่นชัย
ประชุมวิชาการระดับสมาคมสส.ประจำปี ๒๕๖๑ / จ.นครสวรรค์
ประชุมวิชาการระดับสมาคมสส.ประจำปี ๒๕๖๑ / จ.นครสวรรค์
ประชุมงบลงทุน
ประชุมกรรมการSPแพทย์แผนไทย/กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
สภากาแฟ/ร้านอาหารแสงจันทร์
ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน๑๐๐ปีการสาธารณสุขไทย/ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
ประชุมกิจกรรมจิตอาสาฯ
ลาพักผ่อน 19-20 กค 61