ประชุมITA รร.แม่ยมพาเลส
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ
ตรวจสอบภายใน ด้านพัสดุ อ.เมือง อ.หนองม่วงไข่
ประชุมกรรมการTB/สสอ.เมืองแพร่
ประชุมCFOจ.แพร่/ห้อง 113
ตรวจเยี่ยม รพ.สูงเม่น
ดำหัว ผวจ.แพร่
รับฟังการติดตามการตรวจเยี่ยมโครงการเขตสุขภาพที่ ๑/รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สสจ.แพร่
ดำหัวผู้บริหาร สสจ.แพร่
ตรวจสอบภายใน ด้านพัสดุ อ.วังชิ้น
ประชุมการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงแรมดีวาน่า จ.กระบี่
staff/ห้อง113
ประชุมการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงแรมดีวาน่า จ.กระบี่
ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่/ห้องประชุมสสอ.เมืองแพร่
ประชุม board สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนา SME / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม แนวทางการททำงานและการทำงานในยุค 4.0 ของ อสม.พร้อมมอบใบประกาศ
ประชุม ก อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รับโล่ห์ประธานคณะกรรมการศึกษา /จ.เชียงราย
ประชุม กก.คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นฯ/เขต 1
ประชุมศูนย์ข้อมูลด้านสาธารณสุข/ห้องประชุมสสอ.เมืองแพร่
ประชุมทันตะ บ้านม่วงคำ
MOU ตัวชี้วัดจ.แพร่
รับโล่ห์ประธานคณะกรรมการศึกษา /จ.เชียงราย
รับโล่ห์ประธานคณะกรรมการศึกษา /จ.เชียงราย
ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์/วัดสวนเขื่อน
ประชุมทันตะ บ้านทุ่งแค้ว
กวป./ร่มไม้ใหญ่
ประชุมกวป./ร้านร่มไม้ใหญ่
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย
ร่วมพิธีเปิด ปั่นแอ่วเมืองแป้ฯ/วัดพระธาตุช่อแฮ
AARอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์/ห้องประชุมสสอ.เมืองแพร่
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.ร้องกวาง
ตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สอง
พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่/อบต.บ้านกวาง
เดินทางไปประชุมพัฒนากฎหมาย / จังหวัดเชียงใหม่
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.หังทุ่ง
ประชุมLTCเขตสุขภาพที่ ๑/สนง.เขตสุขภาพที่ ๑ เชียงใหม่
ประชุมพัฒนากฎหมาย / จังหวัดเชียงใหม่
ปธ.กก.คัดเลือก จพ.อาวุโส/ชั้น3 วพบ.
บันทึกเทปสหกรณ์ / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประเมินรพงสต.ติดดาว อ.เมือง
ประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ(๕*๕)/สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ เชียงใหม่
ประชุมคปสข.ครั้งที่๓/๒๕๖๑/รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
ตรวจผังก่อสร้าง/รพ.สอง
มอบใบประกาศฯ/รร.ธาริส
ประเมินรพ.สตงติดดาวรพงสต.ปงป่าหวาย
ประชุมหมอชวนวิ่ง/ห้อง113
ประชุมคณะกรรมการผู้ประกันตน /สสอ.เมืองแพร่
ทำบุญสำนักงาน อบจ.
ร่วมพิธีทำบุญ สสจ.แพร่/ ฝั่งอบจ.
ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑/ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.ผาคัน
คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
ประชุมCupmager รร.ธาริส
ประชุมCupmager รร.มัสคัม
ประชุมไข้เลือดออก/สสอ.เมืองแพร่
ประชุม ตรวจสอบภายใน/ห้อง 113
เปิดประชุม HR./ชั้น3 วพบ.
ประชุมคณะ กก.เขตสุขภาพที่1 / สนง.เขต1
ประชุมCupmager รร.มัสคัม
ตรวจการจ้างฯ รพ.ร้องกวาง องร้องกวาง จ.แพร่
วันพืชมงคล
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สตในอำเภอเมือง
คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น อ.สอง /อ.ร้องกวาง
ประชุมMC/รพ.แพร่
ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 / คุ้มวงศ์บุรี
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.นาตุ้ม
คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น อ.วังชิ้น /อ.ลอง
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.บ้านเวียง
ประชุมสป.สัญจร/มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ลาพักผ่อน
ประเมินรพ.สต.ติดดาว อ.สูงเม่น
ประชุมสป.สัญจร/มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ลาพักผ่อน
นำเสนอผลงานคุณธรรม
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.หัวเมือง
ประชุมคณะกรรมการฯ โรงเรียนพิริยาลัย
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.แม่สิน
ประชุม CFO เขตสุขภาพที่ ๑/รพ.นครพิงค์
ประชุม ก อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ประชุมคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.ไทรย้อย
ประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณสภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 / วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อบรมหลักสูตรผู้บริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งฯ/โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
อบรมและซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ ณ อบจ.ลำพูน ๒๔-๒๕ พค .๖๑
กก.ประกวดเรื่องเล่าฯ/ห้อง113
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.บ้านกาศ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งฯ/โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
ประชุมอนุมัติแผนฯ โรงเรียนเมธังฯ
อบรมและซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ ณ อบจ.ลำพูน ๒๔-๒๕ พค .๖๑
กล่าว รง.พิธีพระราชทานเครื่องราชย์/ชั้น3 วพบ.
ประชุมคณะอนุกรรมการ SMEs / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ประเมินรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.ป่าสัก
ออกพื้นที่ อ.วังชิ้น
ประชุมจ.เคลื่อนที่ เสริมสร้างพลังประชารัฐ จ.แพร่ ห้องประชุมอาเซี่ยน ศาลากลางจ.แพร่
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรม สู่เมืองวัฒนาธรรม ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร