ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ
ร่วมพิธีวันมาตรฐานการช่างไทย
นัดแก้ไข อวช.(ชำนาญการ)
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ประชุมLTCวาระพิเศษ/กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมเตรียมรับนิเทศงานตรวจราชการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานฯบ้านแสงจันทร์
ประชุม คณะอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ร่วมงานวันนักข่าวแพร่
ประชุมCOC/สนง.เขตสุขภาพที่๑เชียงใหม่
ประชุม กก.คัดเลือก ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส)/ห้อง113
ประชุมสมาคม/ขมรมสาะรณสุขแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมวันที่ 11-13 กค 61 ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สอบสัมภาษณ์นักทรัพย์ฯห้อง113
ประชุมถอดบทเรียนอบุติเหตุทางถนน/ห้องเวียงโกศัย
ประชุม EOC / โรงแรมแพร่นครา
เปิด/มอบนโยบายการประชุมNCD/โรงแรมแม่ยม
สอบสัมภาษณ์ นวก.เงินและบัญชีฯห้อง113
สอบสัมภาษณ์ จพ.ธุรการ ห้อง113
ร่วมประชุมการจัดงาน ผส.ห้องเวียงโกศัย
ประชุมกก.โครงการพระราชดำริ/ห้องจดหมายเหตุ
ประชุมกำกับติดตามการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 / ศาลากลางจังหวัดแพร่
ประชุม LTC./สสอ.เมืองแพร่
ประชุมกรรมการLTCจ.แพร่/สสอ.เมืองแพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 / จังหวัดพะเยา
AAR/113
ประชุมติดตามผลการตรวจราชการ/ห้อง113 วพบ.
ตรวจเยี่ยมนิเทศง่น คปสอ.วังชิ้น
ประชุมพิจารณาแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน/ศูนย์แพทย์ รพ.เชียงราย
นิเทศงาน คปสอ.สูงเม่น/ห้องป.ชั้น4รพ.สูงเม่น
สัมภาษณ์พนักงานราชการ/วพบ.แพร่
ประชุมมาตราฐานงานสุขศึกษา PMQA
ศึกษาดูงานกับสหกรณ์สสจ.แพร่
เปิดประชุม RDU / โรงแรมแพร่นครา
ประชุมStaff/ห้อง113
ประชุม Staff / 113 วพบ.แพร่
ศึกษาดูงาน สกรณ์ออมทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี
ส่งตัวนักกีฬาเยาวชนฯน่านเกมส์/วัดช่อแฮ
ประชุมทันตแพทย์สสจ.
ปธ.เปิดอบรม CG./รพ.แพร่
ติดตามประสานงานก่อสร้าง สสจ.แพร่ ณ ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมทันตแพทย์สสจ.
ตรวจสอบภายใน รพ.หนองม่วงไข่
กล่าว รง.พิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.แพร่/ม.พัน12
ประชุมงานแผนไทยเขตสุขภาพที่1/รพ.ลำปาง
ประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดแพร่/ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ ชั้น 2 อาคาร อบจ.แพร่ หลังเก่า
กล่าว รง.Happy For All/รร.ธาริส อาร์ต
ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑/รพ.ลำปาง
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬใาว่ายน้ำ / สระว่ายน้ำ อบจ.แพร่
ประชุม HA รพ.ลอง (PMQA)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นคดีทางการแพทย์/โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพ
VC.โรคพิษสุนัขบ้า/ห้อง113
ตรวจสอบภายในสสอ.เมือง / รพ.สต.ป่าแมต
ประชุม คณะอนุกรรมการ SME / สนง.อุตสาหกรรม จ.แพร่
ประชุม HA รพ.ลอง (PMQA)
ลาพักผ่อน
ประชุมเปิดEOC.พิษสุนัขบ้า)/ห้อง นพ.สสจ.
ประชุมกรรมการตรวจงานจ้างสสจ./ห้อง113
มอบใบประกาศฯ HFA./รร.ธาริส อาร์ท
มอบเหรียญนักกีฬาว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ / สระว่ายน้ำ อบจ.แพร่
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"ประชารัฐ รวมพลังสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสุขของคนในชาติ" /ณ บริเวณกาดสามวัย
นิเทศน์งาน ตัวชี้วัด MOU..อ.หนองม่วงไข่
นัดไต่สวนพยาน /ศาลจังหวัดแพร่
ประชุมตรวจราชการจ.แพร่/ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจ.แพร่
เป็นประทานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ"แนวทางการทำงานในเชิงรุกและการทำงานในยุค 4.0 ของ อสม." /ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนภิรมณ์พร ต.ห้วยม้า อ.เมือง
นิเทศงาน คปสอ.อำเภอสอง
นิเทศน์งาน ตัวชี้วัด MOU..อ.สอง
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจ.แพร่/ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจ.แพร่ ชั้น 5
ไปประเทศญี่ปุ่น
ประชุม กวป./รพ.สูงเม่น
ลากิจ
กวป.รพ.สูงเม่น
ประชุม กวป./รพ.สูงเม่น
ประชุม Board สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกสลสงกรานต์/ห้องเวียงโกศัย
ไปญี่ปุ่น
เปิดการประชุมพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี/โรงแรมแม่ยม
ประชุมหัวหน้าส่วน / ห้องประชุมจดหมายเหตุ
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย
มอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม
ไปญี่ปุ่น
ปธ.เปิดทำแผนการจ้างงานบุคลากร/แสงจันทร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณห้องประชุมนคราพาวิเลียน ชั้น ๒ รร.แพร่นครา
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว/หอประชุมตรีเทพ
ร่วมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
ร่วมกิจกรรม"บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๑" ณวัดพระบาท
ปช.พิจารณาเครื่องราชย์/ห้อง113
VDO.Con.Happy Money Program/113
ปธ.ประชุมเตรียมความพร้อมฯเทศกาลสงกรานต์/วพบ.ชั้น3
นิเทศงาน คปสอ.ร้องกวาง
ประชุมสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่๑รอบที่๑/๒๕๖๑ /โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
รก.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ห้อง 113 วพบ.แพร่
ประชุมถอดบทเรียนCFO เขตสุขภาพที่๑/โรงแรมคุ้มภูคำ
ร่วมพิธีเปิดงานวัน ผส./โรงยิม1000ที่นั่ง อบจ.แพร่
ประชุม กก.อวช.เขต/สนง.เขตสุขภาพที่1
ตรวจสอบภายใน ด้านพัสดุ อ.สอง อ.ร้องกวาง
นิเทศงานคปสอ.เมืองแพร่
ประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ
ตรวจสอบภายใน ด้านพัสดุ อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย