124520 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"


แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่มา:

- จากเจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ผู้บริหารใช้เในการกำกับดูแลองค์กร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการทำให้องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประสบความสำเร็จอย่างสง่างาม

ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ  4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ 2)สังคมและสิ่งแวดล้อม 3)ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)ด้านองค์การและด้านผู้ปฏิบัติงาน

ระบบรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

Download เอกสารแนวทางฯ 


คู่มือการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงไปปฏิบัติ 

 Download เอกสาร


รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.

Download เอกสาร

101

งานธุรการ

102

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล

103

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

104

ห้องประชุม Vidio Conferrence

105

ห้องพนักงานขับรถยนต์

106

ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์

107

กลุ่มงานนิติการ

108

ห้องประชุมชั้น 1

109

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

110

งาน One Stop Service คบส.

111

ห้องไฟฟ้า

201

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

202

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณพัชรี อรุณราษฎร์

203

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณเด่น ปัญญานันท์

204

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณประเสริฐ กิตติประภัสร์

205

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณสง่า วังคอม

206

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

คุณสุขจิตตรา วนาภิรักษ์

207

กลุ่มงานควบคุมโรค

208

งานพัสดุและก่อสร้าง

209

งานการเงินและบัญชี

210

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

211

ห้อง Pantry Room    

212

หน้าห้องประชุม ชั้น 2

213

ประชาสัมพันธ์

0

โอปเรเตอร์

301

ห้องประชุม ชั้น 3

302

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

303

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

304

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)

305

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

306

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

307

ห้อง  Server  Room Computer

(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)

308

ห้องโสตทัศนศึกษา

309

ห้องช่าง

 

 

ขอความร่วมมือท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์บุคลากรในกลุ่มงาน และสอนการใช้งานในส่วนของ user ด้วยนะครับ

Download