ใบแสดงความจำนงศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศใบแสดงความจำนงศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ