สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่