สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูก