ประชาสัมพันธ์ใบประกาศนียบัตรของผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งสามารถใช้

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้