วิสัยทัศน์ (VISION STATEMENT)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานสนับสนุน และติดตามกำกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบยา/เวชภัณฑ์ของเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีศักยภาพและการดำเนินงานที่รวดเร็ว ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการและประชาชนผู้บริโภค ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากภัยพิบัติต่างๆ

ปรัชญานำทาง (Guiding Philosophy)

“มุ่งมั่น   ฉับไวก้าวไกล   ร่วมใจ   คุ้มครองฯ   ป้องกันภัย   ให้ผู้บริโภค”

พันธกิจ (MISSION STATEMENT)

1. การดำเนินงานควบคุม กำกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และธุรกิจบริการสุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด (Pre-marketing Control)

2. การดำเนินงานควบคุม กำกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และธุรกิจบริการสุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด (Post-marketing Surveillance)

3. การดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริโภคและชุมชนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (Consumer Empowerment)

4. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้านความไม่ปลอดภัยจากยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และธุรกิจบริการสุขภาพในชุมชน

5. การดำเนินงานประสานสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (Decentralization)

6. การพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ของเครือข่ายบริการสุขภาพ

7. การพัฒนาระบบการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

8. การพัฒนาสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลยา/เวชภัณฑ์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

9. การวิจัยและพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคลากร