การขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอเลขสารบบอาหาร / เลข อย.ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

1.  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (เลขประจําสถานที่ผลิตอาหาร 8 หลัก) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

     > กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน ใช้แบบ สบ.1 เพื่อได้ใบสบ.1/1 (ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมน้อยกว่า 50 แรงม้า และ ใช้คนงานน้อยกว่า 50 คน

     > กรณีเข้าข่ายโรงงาน ใช้แบบ อ.1 เพื่อได้ใบ อ.2 (ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม/กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือ ใช้คนงาน

        ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุทุก 3 ปี

 

เอกสารประกอบการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  *หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสําเนาให้รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นทุกฉบับ

 1. แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
 2. คำขอตรวจประเมินสถานที่
 3. แบบ อ.1 หรือ แบบ สบ.1
 4. หลักฐานทั่วไปของผู้ขออนุญาตผลิต
  • กรณีบุคคลธรรมดา
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการ
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
   • สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ 
  • กรณีนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการ 
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้า และคัดลอกสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
   • หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้ดำเนินกิจการ 1 คน) (ฉบับจริง)
   • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งฯ
 5. เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
  • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(ฉบับจริง) หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า (กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา) หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล) 
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานใหญ่ (ถ้ามี) 
 6.  แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิต
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิต
  • แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน
  • แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วน(ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านตัด)และแปลนพื้นทุกชั้น        
 7. ภาพถ่ายสถานที่และเก็บอาหาร แสดงให้เห็นพื้นที่ต่างๆทั้งภายในภายนอกอาคารผลิตเป็นไปตามลำดับสายงานผลิตที่จะขออนุญาต ตั้งแต่รับวัตถุดิบ ไปจน ถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 8. รายละเอียดอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
 9. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (ฉบับจริง) กรณีผู้ดำเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง
  • ระบุอำนาจให้ชัดเจน
  • กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นนิติบุคคล การมอบอำนาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้องประทับตราสำคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 10. แสดงตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์พร้อมคำรับรอง ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้
  • ชื่ออาหาร
  • เลขสารบบอาหาร
  • ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย
  • น้ำหนักสุทธิ แสดงเป็นระบบเมตริก เช่น กรัม กิโลกรัม
  • ส่วนประกอบที่สําคัญ แจ้งเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณ โดยแสดงจากปริมาณมากไปหาน้อย
  • วันเดือนปีที่ผลิต และ วันหมดอายุ
 11. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • สำเนาผลวิเคราะห์น้ำดิบ และผลวิเคราะห์น้ำที่ผ่านเครื่องกรองแล้ว จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 12. คัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด
  • หลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกที่ปลอดภัย
  • ทะเบียนเกษตรกร
  • ทะเบียนผู้รวบรวม หรือผู้จัดหาผักและผลไม้สด (ถ้ามี)
 13. นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
  • หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
 14. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ)
  • เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ
  • เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุ เพื่อกำหนดอุณหภูมิ และเวลาในการฆ่าเชื้อ
  • การกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วนความร้อน
  • หลักฐานแสดงผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
  • หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต
 15. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด)
  • เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
  • เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวิธีการในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง- หลักฐานแสดงผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
  • หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต

2.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เลขสารบบอาหาร 5 หลัก)

 1. ยื่นแบบ สบ.5 สำหรับอาหาร 13 ประเภท ที่ต้องยื่นสูตรส่วนประกอบ ผลวิเคราะห์ และฉลาก ได้แก่
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • รอยัลเยลลี
  • ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี                                
  • กาแฟ
  • ชาสมุนไพร                                               
  • เครื่องดื่มเกลือแร่
  • เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท            
  • นมปรุงแต่ง
  • นมเปรี้ยว                                                   
  • นมโค
  • ผลิตภัณฑ์ของนม                                     
  • ไอศกรีม
  • อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

   

  เอกสารประกอบการยื่น สบ.5-1 ถึง สบ.5-5

  1. ใบจดทะเบียนอาหารแจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.5
  2. เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5-1
  3. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แบบ สบ.5-2
  4. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ แบบ สบ.5-3
  5. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน แบบ สบ.5-4
  6. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ แบบ สบ.5-5
   
 2. ยื่นแบบ สบ.7 สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ 13 ประเภทข้างต้น ต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ E-submission

ภาพรวมการใชงานระบบesub

 • คู่มือการสร้าง Open ID 
 • คำขอเปิดสิทธิ์ในการใช้งานระบบ e-submission 
 • หนังสือมอบอำนาจสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ e-submission
 • การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-submission
 • โปรแกรมที่จำเป็น ดาวน์โหลด https://privus.fda.moph.go.th/
 • คู่มือการใช้งานระบบ e-submission เพื่อยื่นคำขอเลขผลิตภัณฑ์ 
 • การยื่นคำขอเลขผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ระบบโดยใช้ user name และ password จาก Open ID https://privus.fda.moph.go.th/
 • คู่มือการออกใบสั่งชำระเงิน และการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ประเภทอาหารที่อนุญาตจดในระบบ e-submission
 • หลักเกณฑ์การเลือกกรรมวิธีผลิตอาหาร 
 • คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระบบ e-submission

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตด้านอาหาร

 1. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560
 2. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับจ่ายเงินตามกระบวนการพิจารณาอนุญาต 2560
 3. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560
 4. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560

แบบตรวจมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร

 1. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร GMP ตส.1(50)
 2. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย Primary GMP ตส.9(55) 
 3. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.3(50)
 4. บันทึกการตรวจสถานที่ดัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด ตส.13(60)
 5. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.11(56)  

หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตอาหาร

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 280 เรื่อง ชาสมุนไพร พ.ศ. 2547
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด พ.ศ. 2556
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 354 เรื่อง ไอศกรีม พ.ศ. 2556
 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พ.ศ. 2556
 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ พ.ศ. 2557
 6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 383 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 386 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก พ.ศ. 2560
 8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ พ.ศ. 2561
 9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร ตาม ม.44 พ.ศ. 2560
 10. หลักเกณฑ์การตั้งชื่ออาหาร
 11. พืชที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 12. บัญชีพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 13. ตัวอย่าง การแสดงฉลากอาหารและคำรับรองของฉลากอาหาร
 14. ตัวอย่าง แบบแปลนพื้น สถานที่ผลิตน้ำบริโภค
 15. ตัวอย่าง แบบแปลนสถานที่ผลิตอาหาร
 16. ตัวอย่าง ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตอาหาร และ รายละเอียดอื่นๆ
 17. รายชื่อ และเงื่อนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหารประกอบการทำฉลาก GDA
 18. หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025) http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM

แบบฟอร์มคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านอาหาร

 1. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
 2. แบบคำขอและข้อบกพร่อง คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ปรับปรุง 2563
 3. ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
 4. คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร อ.19
 5. คำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหารแก้ไขรายละเอียดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร แบบ สบ. 8
 6. คำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหารแก้ไขรายละเอียดอาหาร แบบ สบ. 6
 7. คำขอแก้ไขรายละเอียดอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร แบบ สบ. 4
 8. คำขอแก้ไขเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน แบบ สบ. 2
 9. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อ.17
 10. คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ อ.8
 11. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.3
 12. คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อ.20
 13. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ อ.9
 14. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.4
 15. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ ส.5
 16. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ ส.4
 17. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน แบบ สบ. 1
 18. คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร
 19. คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร แบบ สบ. 3
 20. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร แบบ อ.1
 21. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ อ.6
 22. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว แบบ อ.12
 23. คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว แบบ อ.11
 24. คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว แบบ อ.15
 25. คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ. 7
 26. คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำหรือสถานที่เก็บอาหาร แบบ อ.10
 27. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร แบบ อ.5
 28. เอกสาร ขออนุญาตนำเข้าอาหาร
 29. คู่มือการเชื่อมผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดสถิติ
 30. แบบขอยกเลิกใบอนุญาต
 31. แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 32. แบบคำขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
 33. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
 34. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
 35. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหาร Novel food
 36. แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 37. แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548
 38. แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดประเภทอาหาร
 39. ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร
 40. ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตนำสั่งฯอาหาร
 41. หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
 42. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
 43. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

 44. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต)

 45. หนังสือขอใช้เลขสถานที่เดิม กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน


คู่มือประชาชน

 1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
 2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตอาหาร
 6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
 7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
 10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
 12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
 13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ วัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะสีผสมอาหารจากการแบ่งบรรจุ)
 15. การขออนุญาต และขอแก้ไขผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5 สบ.6 (แบบต้องแจ้งสูตร)
 16. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร และแจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.7 และ สบ.8
 17. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

ยื่นเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร. 054-511-145 ต่อ 109 *ไม่รับเอกสารช่องทางอื่น กรณีเอกสารไม่ครบ ไม่รับเอกสาร*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ (Line ID: @ypi4674n)