ระเบียบ

- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน

  1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

  1.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  1.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

  1.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  1.5 เอกสารหมายเลข 1

  1.6 เอกสารหมายเลข 2

  1.7 เอกสารหมายเลข 3

  1.8 เอกสารหมายเลข 4

  1.9 เอกสารหมายเลข 5

  1.10 เอกสารหมายเลข 6

  1.11 เอกสารหมายเลข 7

  1.12 เอกสารหมายเลข 8

  1.13 เอกสารหมายเลข 9

  1.14 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายเอกสารหมายเลข 9

  1.15 เอกสารหมายเลข 10

- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้าง

  1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

  1.2 ตัวอย่างสัญญาจ้าง

  1.3 สัญญาจ้างพนักงานกระทรวง

  1.4 วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง

  1.5 ซ้อมความเข้าใจสิ้นสุดสัญญาจ้าง

  1.6 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

- แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

- หนังสือเวียนการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข