ข้าราชการ

  • คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์      Download
  •  คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์         Download

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  • คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข             Download
  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  Download

พนักงานราชการ

  • คู่มือการบริหารระบบ พรก (25.01.60) Download

อื่นๆ

  • คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง Download
  • คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม Download