Knowledge corner

  •  R2R Forum 2018: Research Question จะทำวิจัย สืบค้นอย่างไรดี ?   
>>> อ่านรายละเอียด
  • ถอดบทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM & Research to Service 4.0”  

>>> อ่านรายละเอียด

  • การจัดการความรู้แบบบูรณาการกระทรวง  
>>> Donwload
  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลหาดใหญ่   
>>> อ่านรายละเอียด
  • การวัดผลลัพธ์และสถิติที่ใช้บ่อย  
>>> อ่านรายละเอียด
  • สอนวิจัย palliative
>>> อ่านรายละเอียด

วารสารฅน

วารสารวิจัย