1.1 กลุ่มประเภททั่วไป

1.2 กลุ่มประเภทวิชาการ

1.3 การนับระยะเวลาเกื้อกูล

1.4 แบบประเมินแพทย์ ทันตแพทย์ ว6.

1.5 แบบตรวจสอบรายการเอกสารวิชาการ