1.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว 10 ลว. 15 ก.ย. 48

1.2 หนังสือ สป. ว 960 ลว 27 พ.ย. 57