1.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว20 ลง. 3 ก.ย. 52

1.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว28 ลง. 22 ก.ย. 52

1.3 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ว.7 ลว. 25 พ.ค. 58

1.4 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1-2561