งานวิจัย NOTH R2R

 • จริยธรรมวิจัยในคน
  • ขั้นตอนการส่งโครงร่างงานวิจัย    >>> Download
  • เกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นพิจารณาพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  >>> Download
  • แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form)  >>> Downoad
  • แบบสรุปโครงการวิจัย >>> Download
 • ทำเนียบรายชื่องานวิจัย จ.แพร่
  • ทำเนียบวิจัย 2558 - 2559 >>> Download
 • ผลงานวิจัยที่เผยแพร่และได้รับรางวัลระดับประเทศ