งานวิจัย NOTH R2R

 • จริยธรรมวิจัยในคน
  • ขั้นตอนการส่งโครงร่างงานวิจัย    >>> Download
  • เกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นพิจารณาพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  >>> Download
  • แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form)  >>> Downoad
  • แบบสรุปโครงการวิจัย >>> Download
 • ทำเนียบรายชื่องานวิจัย จ.แพร่
  • ทำเนียบวิจัย 2558 - 2559 >>> Download
 • ผลงานวิจัยที่เผยแพร่และได้รับรางวัลระดับประเทศ

จริยธรรมวิจัยในคน

- ขั้นตอนการส่งโครงร่างงานวิจัย

 Download

  - เกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นพิจารณาพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  Download

  - แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form)

 Download 

  - แบบสรุปโครงการวิจัย

 Download

     

 ทำเนียบรายชื่องานวิจัย

จ.แพร่

- ทำเนียบวิจัย 2558 - 2559  Download 
     

 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่และ

ได้รับรางวัลระดับประเทศ

- dental needle remover handy

 Download 

  - kreangsak-satere

 Download 

  - mareeya

 Download

  - tiroid

 Download

  - viraload krengsak

 Download