ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ๊กอ่าน

  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องประเภทข้าราชการ คลิ๊กอ่าน
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องประเภทลูกจ้างประจำ คลิ๊กอ่าน
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องประเภทพนักงานราชการ คลิ๊กอ่าน
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กอ่าน
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องประเภทลูกจ้างชั่วคราว คลิ๊กอ่าน