6110523 สป.กระทรวงฯ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ีความก้าวหน้าในสายอาชีพขอบบุคลากร ปี 62 รุ่น 6