o 1cqurkhfn1bi0180us1n1o791ag97

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนษญการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561