ถอดบทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM & Research to Service 4.0” 
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่