รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชิญประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชิญประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ