6110103 บ.เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ้นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนะคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือภายใน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ณ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ 2 ชั้น 3 ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม.

6110103 บ.เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ้นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนะคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือภายใน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ณ อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ 2 ชั้น 3 ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม.