6110028 รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2018 ครั้งที่ 14 เรื่อง Diabetes Care: Practice and Progress ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ย.61 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

6110028 รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2018 ครั้งที่ 14 เรื่อง Diabetes Care: Practice and Progress ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ย.61 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี