6110021 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ Recent Advances in Skeletal Metastasis and Cancer Pain Management 2018 และ 2nd Thai Musculoskeletal Tomour Society Meeting ระหว่าง 6-7 ธ.ค.61 ณ รพ.เชียงราย

6110021 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ Recent Advances in Skeletal Metastasis and Cancer Pain Management 2018 และ 2nd Thai Musculoskeletal Tomour Society Meeting ระหว่าง 6-7 ธ.ค.61 ณ รพ.เชียงราย