619927 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันทีี่ 5-9 และ 12-16 พ.ย.61 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

619927 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันทีี่ 5-9 และ 12-16 พ.ย.61 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี