619921 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีึปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย.61

619921 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีึปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย.61