6110264 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-8 ก.พ.62 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า

6110264 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-8 ก.พ.62 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า