6110258 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมการอบรม เรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2018 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์

6110258 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมการอบรม เรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2018 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์