6110252 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20/2562 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-29 มี.ค.62 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า

6110252 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20/2562 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-29 มี.ค.62 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า