6110251 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในหัวข้อ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ...อย่างไร ของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย

6110251 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในหัวข้อ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ...อย่างไร ของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย